course – Maskinvestor

อยากเริ่มต้นลงทุนแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหน พี่แมสมีคอร์สฟรีสองคอร์สให้เรียนกันครับ ถ้าอยากเริ่มปูพื้นฐานเรื่องเงินเลือกคอร์ส"จุดเริ่มต้นของเงิน" ส่วนใครอยากเริ่มเรียน Forex เลือกคอร์ส "The Forex Awaken" ได้เลยครับ...

>